Hantering av personuppgifter

Vem jag är

Jag heter Päivikki Eriksson och driver översättningsfirman Lingosaurus. Mina kunders, kollegors och leverantörers integritet är viktig för mig. Här beskriver jag hur jag samlar in, använder och lagrar personuppgifter och vilka rättigheter du har gällande dem.

Du kan kontakta mig i frågor som avser mitt uppdrag som personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde enligt direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning):

Adress: Stodenehagen 423, 655 91 Karlstad
E-post: paivikki[a]lingosaurus.net

Vilka personuppgifter jag samlar in och varför

När du besöker min webbplats behöver du inte lämna några personuppgifter. Om du är intresserad av mina tjänster och väljer att kontakta mig, behöver jag vissa personuppgifter för kommunikationen mellan oss.

Även översättningarna kan innehålla personuppgifter, exempelvis namn och telefonnummer på en kontaktperson i ett pressmeddelande. Jag hanterar dock inga känsliga känsliga uppgifter, och de personuppgifter som finns i översättningsfiler lagras i ett format som är svårtillgängligt för utomstående.

Jag använder personuppgifter för att tillhandahålla översättnings- och språkgranskningstjänster, för information och kommunikation kring tjänsterna, för att sköta, utveckla och följa upp kundrelationen samt för fakturering och bokföring. Det kan handla om en affärsrelation som jag har direkt med dig eller med det företag du representerar.

Med andra ord använder jag dina personuppgifter för att fullfölja mitt avtal gentemot dig, mina lagstadgade skyldigheter och andra berättigade intressen. Jag använder inte dina personuppgifter för marknadsföring, profilering eller automatiserad behandling.

Kategorier av personuppgifter

De personuppgifter som jag samlar in/får tillgång till kan till exempel innehålla namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, IP-adress och bankkontouppgifter i samband med betalning.

Lagring av personuppgifter

Jag sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att fullfölja mina skyldigheter eller så länge som jag enligt lag är skyldig att göra det. Jag sparar personuppgifter i samband med offerter i två år. Om vi etablerar en affärsrelation sparar jag dina personuppgifter så länge den varar eller den tid som det krävs för att efterleva mina bokförings- och skattemässiga skyldigheter.

Jag vidtar alla nödvändiga åtgärder för att garantera säkerheten, integriteten och konfidentialiteten av dina personuppgifter.

Tredje parters tillgång till personuppgifter

Om vi har gjort upp att översättningen språkgranskas av en annan översättare, anlitar jag kollegor som också fyller den allmänna dataskyddsförordningens krav och med vilka jag har ett personuppgiftsbiträdesavtal (DPA) på plats. Vid behov kan jag be dem underteckna ett sekretessavtal.

Andra parter, främst min hosting-leverantör (One.com), kan ha åtkomst till dina personuppgifter för administrativa åtgärder. Även alla sådana parter lever upp till dataskyddsförordningens krav. Jag lagrar inga personuppgifter i molntjänster och överför inte heller några personuppgifter utanför EU eller EES.

Dina rättigheter

Du har många rättigheter gällande dina egna uppgifter, bland annat rätt att få veta vilka personuppgifter som finns sparade om dig, rätt att få dem rättade eller raderade samt invända mot behandlingen av dem. Jag får dock behandla dina personuppgifter när det krävs enligt lagstiftning. Till exempel har jag en skyldighet att arkivera bokföringsmaterial enligt bokföringslagen.

Om du vill få mer information om behandlingen av dina personuppgifter eller utöva dina rättigheter enligt ovan, kontakta mig på paivikki[a]lingosaurus.net. Jag svarar på din begäran så snart som möjligt, senast inom en månad. Du har även rätt att inge klagomål gällande behandlingen av dina personuppgifter hos ansvarig tillsynsmyndighet, i Sverige Datainspektionen.

Personuppgiftsincident

Vid en personuppgiftsincident ska jag utan onödigt dröjsmål göra en anmälan till tillsynsmyndigheten, i Sverige Datainspektionen, inom 72 timmar efter att ha blivit medveten om incidenten.